V UČILNICI, DOMA lahko imamo »KOŠARO ZA PRVO POMOČ«. Vanjo damo izdelke in pripomočke, ki jih uporabimo ob določenih situacijah (učne težave, otroci s posebnimi potrebami):
žogice/blazine za sproščanje
slušalke
knjige/slikanice
lesene kocke
peščena ura
slike z napisi (POČASI, USTAVI SE, HITREJE, …)
podloga za pisanje (piši/briši)
časopis
vaje za pozornost (povezovanje, iskanje razlik, …)
rubikova kocka
lesene sestavljanke

Če posamezen otrok težko sledi skupinskemu delu, je lahko v košari nekaj kar bo preusmerilo njegovo pozornost in bo kljub temu sledil snovi, vendar na drugačen način (diferenciacija in individualizacija).

Delovni zvezek vsebuje vse vaje za pravilno učenje pisanja in ustrezno držo pisala-
💛vlečenje črt v omejenem črtovju
💚vlečenje črt v neomejenem črtovju
🧡ravne črte
💙poševne črte
🤎krivulje
💛oblike
💗vzorci

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t. i. pincetni prijem). Vendar to ni pogoj za čitljivo, »lahkotno« pisanje. Najbolj pomembno je, da smo med pisanjem sproščeni in da je zapis čitljiv. Če je roka sproščena in drsi po podlagi, tudi pritisk na podlago ne bo premočan.

Naš namen je, da dosežemo ustrezno hitrost in čitljivost pisanja.

V pripravi je delovni zvezek za učenje pisanja.
Na voljo bo v dveh izvedbah:
* pišem z levo roko
* pišem z desno roko

Ko vse prejšnje stopnje usvojimo, nadaljujemo z urjenjem vezanega branja zlogov, besed, povedi, besedil. Držimo se pravila od lažjega k težjemu. Vsak posamezen element bralne tehnike je potrebno dobro usvojiti. Najprej vezavo zlogov, nato vezano branje posameznih kratkih besed, daljših besed, povedi in besedil.

Branje je vezan proces, pri katerem sledimo določenemu zaporedju simbolov. Ni samoumeven, zato je potrebno določen čas posvetiti temu procesu.

Vezano branje pomeni, da povežemo določene simbole v celoto. 

Otroke naučimo kako se veže črke v celoto. Najlažje začnemo z vezavo samoglasnika in soglasnika (glasov, ki jih lahko vlečemo). Vezavo urimo dovolj časa, da jo vsi otroci usvojijo.

Učenje črk/simbolov poteka hkrati z učenjem pisanja. Pomembno je, da otroke naučimo hitrega prepoznavanja/priklica posameznih simbolov – črk. Če želimo nadaljevati na usvajanje bralne tehnike je priporočljivo, da najprej dobro spoznamo (avtomatiziramo) vse črke v abecedi.

Velikokrat se srečujemo s hkratnim učenjem črk in branja. V praksi se je izkazalo, da je veliko bolj učinkovito, če se otrok najprej nauči vseh črk v abecedi in šele nato začne z učenjem branjem. Črke mora dobro poznati, kar pomeni, da posamezen simbol za glas – črka, prepozna takoj in ga tudi ustrezno zapiše. Prepoznavanje simbolov je odvisno od našega delovnega spomina, zato je potrebno tudi temu posvetiti določen čas in krepitev le tega.

Predpogoj za uspešno branje je tudi dobro razvita orientacija na ploskvi, kar pomeni, da lahko sledimo besedilu od leve proti desni v določenem zaporedju. To veščino otrok usvaja pred in tudi med učenjem pisanja, ko je potrebno pravilno zapisati črke, kjer sledimo pravilu, da zapisujemo od leve proti desni in od zgoraj navzdol.

Analiza slišanega (tudi glasovna analiza ali fonološko zavedanje) je izjemno pomemben korak v procesu učenja branja. Otrok prepozna glasove, besede in simbole v nekem besedilu. Ve, da se črke združujejo v enote, da bi sestavile besedo, da se besede lahko razčlenijo na manjše zloge, črke oziroma glasove in da črke ustrezajo določenim glasovom.

  • zlogovanje besed: ploskamo, skačemo
  • iščemo besede na določen glas, zlog (vsak otrok pove besedo na določen glas/zlog)
  • določimo glasove v besedi
  • določimo zloge v besedi
  • Igra glasov: pokažemo sliko, otrok glasno izgovori besedo, naslednji poišče besedo, ki se začne na zadnji glas in tako nadaljujemo (težja vaja – poišče besedo, ki se začne na zadnji zlog).

Dober govorni razvoj in besedni zaklad je pomemben za kasnejše učenje branja z razumevanjem. Raziskave potrjujejo, da obstajajo pomembne razlike v uspešnosti med otroci, ki se všolajo v prvi razred z dobro razvitim področjem govora in jezika in tistimi, ki tega nimajo. V zadnjih letih narašča število otrok, ki se všolajo s primanjkljaji na govornem in socialnem področju. Govor se oblikuje že v predšolskem obdobju, vendar ga v šoli nikakor ne smemo zanemariti.

  • Vaje za govor vključimo v vsakodnevne aktivnosti (posnemanje glasov živali, zvoka avtomobila, žage in drugih glasov iz okolice).
  • Vaje za gibljivost ustnic (našobimo usta, se smejemo, cmokamo, žvečimo, levo-desno, poljubčki).
  • Vaje jezika (muca pije mleko, oblizovanje, premikanje jezika levo, desno, gor, dol, tleskanje).
  • Vaje mehkega neba (pijemo po slamici, prenašamo vodo po slamici, grgramo, zehamo).
  • Dihalne vaje (ugašamo sveče, pihamo, pihamo mislne mehurčke, vetrnico, napihujemo, pojemo z mrmranjem, vaje trebušnega dihanja).