BRALNA TEHNIKA

Ko vse prejšnje stopnje usvojimo, nadaljujemo z urjenjem vezanega branja zlogov, besed, povedi, besedil. Držimo se pravila od lažjega k težjemu. Vsak posamezen element bralne tehnike je potrebno dobro usvojiti. Najprej vezavo zlogov, nato…

VEZAVA

Branje je vezan proces, pri katerem sledimo določenemu zaporedju simbolov. Ni samoumeven, zato je potrebno določen čas posvetiti temu procesu. Vezano branje pomeni, da povežemo določene simbole v celoto.  Otroke naučimo kako se…

ČRKE

Učenje črk/simbolov poteka hkrati z učenjem pisanja. Pomembno je, da otroke naučimo hitrega prepoznavanja/priklica posameznih simbolov – črk. Če želimo nadaljevati na usvajanje bralne tehnike je priporočljivo, da najprej dobro spoznamo…

ORIENTACIJA

Predpogoj za uspešno branje je tudi dobro razvita orientacija na ploskvi, kar pomeni, da lahko sledimo besedilu od leve proti desni v določenem zaporedju. To veščino otrok usvaja pred in tudi med učenjem pisanja, ko je potrebno pravilno…

ANALIZA SLIŠANEGA

Analiza slišanega (tudi glasovna analiza ali fonološko zavedanje) je izjemno pomemben korak v procesu učenja branja. Otrok prepozna glasove, besede in simbole v nekem besedilu. Ve, da se črke združujejo v enote, da bi sestavile besedo,…

POGOVARJANJE

Dober govorni razvoj in besedni zaklad je pomemben za kasnejše učenje branja z razumevanjem. Raziskave potrjujejo, da obstajajo pomembne razlike v uspešnosti med otroci, ki se všolajo v prvi razred z dobro razvitim področjem govora in jezika…

POSLUŠANJE

Otrok se v zgodnjem otroštvu sreča z branjem v vlogi poslušalca. Poskrbimo, da bodo njegove »bralne« izkušnje kar najbolj prijetne. Izbirajmo med literaturo, ki obravnava teme, ki jih otrok pozna. Teme prilagodimo spremembam v naravi,…

BRANJE

Branje je napomembnejša veščina v procesu izobraževanja. Omogoča nam, da se lahko učimo in razvijamo. Bralna pismenost je sposobnost posameznika za uspešen razvoj, svobodo, ozaveščanje in enakost. Omogoča nam razvoj lastnih potencialov…

GRAFOMOTORIKA IN PISANJE

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t.…

GIBALNE SPRETNOSTI

Gibanje je osnova za življenje. To naj bo naše vodilo v procesu izobraževanja. V vsako dejavnost vključimo gibanje. Velik pomen dajmo športu. Če se le da, imejmo uro športa vsak dan. Naj nam ne bo škoda časa za gibalne dejavnosti. Saj…

SPLOŠNA POUČENOST, SAMOSTOJNOST

Splošno poučenost urimo skozi različne dejavnosti vsak dan. Vsak otrok mora poznati osnovne podatke o sebi (ime, priimek, naslov, rojstni datum). Otrok naredi svojo osebno izkaznico. Če še ne zna zapisati osnovnih podatkov o sebi jih prepiše,…

VSTOP V ŠOLO (1. ŠOLSKI DAN)

Ko otrok vstopa v šolo je poln pričakovanj. V tem obdobju moramo vsi spodbujati željo po učenju in odkrivanju novega. Prvi šolski dan je začetek. Takrat jasno predstavimo šolska pravila in naša pričakovanja. Naj nas ne zavede, da so…