ucne tezave kaj so kako jih resujemo

Učne težave in motnje se lahko razvijejo pri vsakem otroku. Najpogosteje zaradi vplivov okolja ali motenj v duševnem razvoju, ki otroka ovirajo pri usvajanju novih veščin in znanj ter posledično pri vsakodnevnem funkcioniranju. V nadaljevanju bomo opisali učne težave in podali ustrezne rešitve zanje.

V zadnjem času ima vedno več otrok učne težave (po statističnih podatkih je otrok z učnimi težavami že 20% populacije in še narašča).

Vzrok za naraščanje učnih težav je predvsem v sodobnem načinu življenja. Veliko otrok žal nima ustreznega domačega okolja, kjer lahko uspešno razvijejo svoje potenciale. Poleg tega se znanost bliskovito razvija in odkriva še tako majhna odstopanja v razvoju posameznika in informacije se širijo izjemno hitro, tudi tiste neresnične.

O učnih težavah in duševnih motnjah je napisanega izjemno veliko, različni avtorji imajo različna poimenovanja. Vsem pa je skupno, da učne težave povzročajo odstopanja od doseganja pričakovanih veščin in spretnosti in posledično slabši učni uspeh.

Kaj je normalen ali pričakovan razvoj otroka?

Pričakovan razvoj pomeni, da otrok v posameznem obdobju obvlada veščine, spretnosti in znanja, ki so predvideni na podlagi večine. (Npr: večina otrok razvije ustrezen govor, do 5. leta starosti, zato je pričakovan razvoj ustreznega govora nekje do 5. leta starosti.)

Otroci se razvijajo različno hitro in zato so nekatere variacije v razvoju povsem običajne. Kadar pa te variacije otroka pomembno ovirajo pri usvajanju novih veščin in znanj, govorimo o učnih težavah.

Kaj so učne težave?

Na sposobnost učenja vpliva kombinacija in ustrezno povezovanje bioloških, socialnih, kognitivnih, kulturnih in ekonomskih dejavnikov. 

Pojem učne težave opredeljuje težave, ki se pojavijo na področju učenja katerihkoli veščin in spretnosti in so bolj izrazite kot pri večini vrstnikov. Lahko se pojavijo na enem ali več področjih hkrati (gibanje, branje, pisanje, matematika, govor, jezik, pozornost, spomin …) in so lahko kratkotrajne, preproste za odpravljanje ali dolgotrajne in kompleksne.

kaj so učne težave

Tudi vzroki zanje so lahko zelo različni (nespodbudno domače ali šolsko okolje, različne duševne motnje).

Vrste učnih težav

V grobem učne težave delimo na splošne in specifične.

  1. SPLOŠNE UČNE TEŽAVE nastanejo zaradi vplivov okolja ali znižanih intelektualnih sposobnosti. Kažejo se predvsem na področju slabšega in počasnejšega pridobivanja novih veščin, znanj in spretnosti na vseh področjih učenja.
  2. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE nastanejo zaradi genetskih dejavnikov, ki se povezujejo z vplivi okolja. Kažejo se na posameznem področju učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija, govorno-jezikovne motnje).

Zakaj nastanejo učne težave?

Učne težave so lahko posledica različnih zunanjih in notranjih dejavnikov. Ne glede na vrsto težav ima okolje na njihovo izražanje izjemno velik vpliv. Pojavljajo se lahko zaradi nespodbudnega domačega ali učnega okolja, motenj v duševnem razvoju in drugih bolezenskih stanj.

Če se otrok rodi in razvija v spodbudnem domačem okolju, bo možnost za razvoj kakršnihkoli težav manjša kot v nespodbudnem okolju. Prav tako ima velik vpliv na izražanje učnih težav spodbudno šolsko okolje.

Kako učne težave vplivajo na otroke?

Otroci, pri katerih se pojavljajo učne težave, imajo težave pri usvajanju novih veščin in znanj, slabšo samopodobo, težje se znajdejo v socialnih sredinah, težje navezujejo stike in pridobivajo prijatelje. Posledično imajo tudi slabši učni uspeh in slabše možnosti za pridobitev ustrezne izobrazbe.

Posledično se pri večini otrok z učnimi težavami pojavljajo težave z motivacijo, saj kljub trudu, ki ga vložijo v delo, niso uspešni. Vse to pomembno vpliva na čustveno stanje posameznika, ki lahko vodi v različne oblike depresije, anksioznosti ali drugih čustveno – vedenjskih motenj

Reševanje učnih težav

Največ lahko naredimo, če otroku omogočimo spodbudno domače in šolsko okolje. Kljub vsemu pa je potreben ustrezen pristop k reševanju težav. 

Kako starši lahko pomagajo otroku:

  • ustrezna podpora doma (spodbude, redne vaje, učna pomoč – dodatne razlage),
  • sodelovanje z učitelji in strokovnimi delavci šole (specialni pedagog, socialni pedagog, pedagog).

resevanje ucnih tezav

Če kljub vsemu ni napredka, moramo poiskati ustrezno strokovno pomoč. Na koga se starši lahko obrnejo, če pri otroku zaznajo težave? – Alenka Stare

Preprečevanje učnih težav

Učne težave lahko v veliki meri omilimo ali celo preprečimo. Pogoj za to je zgodnje prepoznavanje. Če poznamo natančen razvoj otroka po posameznih obdobjih, lahko hitro opazimo odstopanja in takoj reagiramo.

Predvsem pa lahko izjemno veliko naredimo, če se z otrokom redno pogovarjamo, beremo zgodbe, knjige in čim manj uporabljamo elektronske naprave. Spodbujamo tudi gibalni razvoj, tako da gremo vsak dan na sprehod v naravno okolje (gozd, travnik, igrišče). 

Od prvega razreda naprej naj ima otrok vsakodnevno rutino domačih nalog in vaj za šolo in po potrebi dodatno razlago in ustrezno vajo ob nerazumevanju določene snovi.

Ob vsem tem pa je izjemno pomembno razumevanje, da so otroci različni, da je nemogoče, da bi bili vsi odlični. V normalnem okolju je popolnoma prav, da ima le peščica otrok odlične ocene, večina ima dobre ocene in v vsaki populaciji je nekaj tistih, ki imajo negativne ocene.

Pomembno je, da otrok hodi v šolo in opravlja svoje vsakodnevne obveznosti brez večjih težav, ter da napreduje.

 

Življenje je lepo,

Alenka Stare