»Prvi korak pri iskanju znanja je tišina, drugi poslušanje, tretji pomnjenje, četrti vaja in peti – učenje drugih.« (Solomon Ibn Gabirol)

.

V zadnjih 30 letih smo na vseh področjih vzgoje in izobraževanja rahljali stara STROGA pravila. Vse z namenom boljše in prijetnejše klime v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Žal smo skupaj s temi pravili zrahljali tudi temelje, na katerih je stala stara dobra vzgoja otrok.

Zdaj vemo, da moramo te temelje zgraditi nazaj, da bomo lahko uspešni.

Naš cilj, tako doma kakor tudi v vrtcu in šoli je, da se vsak otrok nauči nadzorovati svoje lastno vedenje ter da ustvarimo takšno okolje, v katerem se bo to najhitreje naučil.

Ko sem prebirala zakonodajo, sem ugotovila, da imamo v Sloveniji odlične zakone glede vzgoje in izobraževanja.

Ti zakoni nam nalagajo, da imamo v vseh vzgojno-izobraževalnih institucijah vzgojni načrt in hišni red. Večina jih ima. Nekateri so javno objavljeni na spletnih straneh. Večinoma so to zelo obširni dokumenti, namenjeni sami sebi. Želim si, da bi v osnovi to postal enoten dokument vseh vzgojno-izobraževalnih institucij.

Zakaj?

Ker bi tako vsi vedeli, KAJ SE SME IN KAJ SE NE SME!

Otrok se lahko ustrezno razvija zgolj v strukturiranem in varnem okolju. Seveda obstaja veliko »nenapisanih« pravil, kako se vedemo v vrtcu in v šoli. Vendar si to vsak razlaga po svoje.

Ni pomembno, kakšen program ponujamo, pomembno je, da imamo vsi enaka pravila in pričakovanja glede vedenja v viz institucijah. Le tako lahko otrokom omogočimo ustrezno okolje za razvoj.

Zakonodaja na tem področju nam ponuja odlična izhodišča.

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI

Zakon o osnovni šoli pravi, da je cilj osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe, spodbujanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika, omogočanje osebnostnega razvoja posameznika, pridobivanje zmožnosti za nadaljnje izobraževanje, vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj.

ZAKON O VRTCIH

Zakon o vrtcih pravi, da je temeljna naloga vrtca pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, razvijanje sposobnosti sprejemanja sebe in drugih, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah,  razvijanje sposobnosti za prepoznavanje čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, negovanje radovednosti,  spodbujanje jezikovnega, telesnega in gibalnega razvoja.

Zakonodaja nam pravi tudi, da naj ima vsaka vzgojno izobraževalna institucija HIŠNI RED IN VZGOJNI NAČRT.

HIŠNI RED

Določa jasne cilje za prijetno sobivanje vseh v vzgojno-izobraževalnem prostoru. Na primer: Čas prihoda v vrtec, šolo. Primerna obutev (šolski copati), obleka. Vedenje v času malice, kosila, na hodnikih, v skupnih prostorih … Skrb za nadzor, ozaveščanje, predaja informacij … Naloge in dolžnosti posameznih uporabnikov.

Določila hišnega reda veljajo za vse in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, otroci in drugi udeleženci.

VZGOJNI NAČRT

Spodbuja delovanje posamezne institucije na ravni odnosov in krepi pozitivno klimo med vsemi, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces.

Je neke vrste zapisan dogovor in načrt o enotnem vzgojnem delovanju vseh delavcev.

Iz tega jasno izhaja, da obstajajo zapisana navodila za vzdrževanje ustreznega vzgojnega in učnega okolja v vsakem vzgojno izobraževalnem zavodu.

Seveda vse institucije poznajo in imajo omenjene dokumente. Velikokrat izjemno dobro in na široko napisane, vendar se slabo izvajajo v praksi. Žal je temu velikokrat tako.

Hišni red in vzgojni načrt naj bosta temelj vsake vzgojno-izobraževalne ustanove. IZVAJATA NAJ SE DOSLEDNO OD PRVEGA DNE NAPREJ. Vsako leto ju je potrebno posodobiti in pri tem naj sodelujejo vsi strokovni in drugi delavci zavoda.

Potrebno je ozavestiti, da dobro in prijetno okolje ustvarjamo vsi, ki smo del nekega zavoda. Vsak dan vsakega pozdravimo.

Vsak dan naredimo vse, kar je v naši moči, zato da prispevamo k prijetni klimi v zavodu. Žal je prišel čas, ko izgovori, da ne gre, niso več primerni.

Sistem je, kakršen je.

MI IZVAJALCI ga lahko naredimo boljšega ali slabšega.

Če vsi upoštevamo osnovni red in pravila ustreznega vedenja, bomo uspešni, saj zgledi vlečejo! V instituciji nas ne zanima, kakšno je vedenje posameznega otroka doma. Mi ustvarimo in predstavimo svoja pravila, ki se jih dosledno držimo.

Izjemno pomemben je PRVI VTIS, ko sprejmemo otroke.

V šolah v zadnjih letih pri vhodu velikokrat srečamo »vratarja«. Včasih nas prijazno pozdravi in povpraša, kam in zakaj gremo. Drugič gleda v telefon in nas niti ne opazi. Tako ne gre. Če v zavodu prepovemo uporabo mobilnih telefonov, se tega držimo vsi, saj smo vendar v službi. Vsekakor pa ni težava v mobilnem telefonu, ampak odnosu do dela in okolja, v katerem smo. Zato je izjemno pomembno, da je prvi vtis pravilen. Vsaka vzgojno izobraževalna institucija potrebuje hišni red in vzgojni načrt. Ne zato, ker je tako predpisano, ampak zato, ker sta nujno potrebna za ustrezno vzgojno in učno okolje. Vanju bomo zapisali vse najpomembnejše cilje, ki se jih BOMO VSI DRŽALI.

To sta dokumenta, ki morata biti JASNA, KRATKA, PREDSTAVLJENA VSEM IN DOSLEDNO IZVAJANA NA VSAKEM KORAKU. Če vsi upoštevamo osnovni red in pravila ustreznega vedenja, bomo uspešni, saj zgledi vlečejo!

Več gradiv in informacij poiščite na spletni strani: https://alenkastare.si/trgovina/

.

Življenje je lepo! Alenka Stare, prof. def.