“Povprečen učitelj pove. Dober učitelj pojasni. Odličen učitelj prikaže. Velik učitelj navdihuje.” (William Arthur Ward)

.

PREDŠOLSKO OBDOBJE

  • Redni program vrtca (vsi otroci).
  • Redni program vrtca s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (specialni pedagog, logoped, socialni pedagog, tiflopedagog). Vanj se vključijo otroci s posebnimi potrebami (dolgotrajno bolni otroci, otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, otroci z govorno-jezikovno motnjo, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjo avtističnega spektra).
  • Posebni program vrtca (otroci z zmerno, težjo in težko duševno motnjo in otroci z več motnjami).

ŠOLSKO OBDOBJE

  • Redni program osnovne šole (vsi otroci, ki v tekočem letu, dopolnijo 6 let). Izjeme: v primeru nezrelosti/nepripravljenosti otroka za vstop v šolo, se všolanje lahko odloži za eno leto. (O tem odločajo ustrezni strokovnjaki. Predlog lahko podajo starši ali strokovni delavci).
  • Redni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (specialni pedagog, logoped, socialni pedagog, tiflopedagog). Vanj se vključijo otroci s posebnimi potrebami (otroci s specifičnimi učnimi težavami, dolgotrajno bolni otroci, otroci z govorno-jezikovno motnjo, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjo avtističnega spektra).
  • Prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (otroci z lažjo duševno motnjo). Imajo več težav na področju akademskih veščin, se težko učijo, imajo velike primanjkljaje na področju govora in jezika. Kljub temu pa zmorejo dokončati osnovnošolski program in pridobiti ustrezen poklic. V rednem programu osnovne šole ne zmorejo slediti procesu in so večinoma časa neuspešni.
  • Posebni program vzgoje in izobraževanja (otroci z zmerno, težjo in težko duševno motnjo in otroci z več motnjami).

Več konkretnih informacij in primerov poiščite v priročniku Vzgojno zahtevni otroci – Vzgojno zahtevni otroci – Alenka Stare.

.

Življenje je lepo! Alenka Stare, prof. def.